Mark


95PLA Reforma de casa entre mitgeres a Terrassa

Una altra casa entre mitgeres, una altra família de quatre membres, uns altres pares i dos altres fills. Un altre repte per assolir.

El projecte planteja una qüestió típica d’aquest tipus d’exercici: És millor reformar l’edifici original o enderrocar-lo per construir una obra nova? En aquest cas, la resposta no és evident. Per una banda, la part que dóna al pati té l’estructura malmesa per la nul•la conservació de la coberta i l’escala s’ha d’enderrocar perquè no permet encabir una plaça d’aparcament (requisit indispensable per als clients). Això fa que s’hagi de construir un nou volum important. Per l’altra, l’edifici original manté l’encant de les cases de fa cent anys i la resta d’envoltant i estructura es pot aprofitar.

L’estratègia de la intervenció respondrà a l’estat de l’edificació que s’acaba de descriure. Tots els elements existents que es poden mantenir es mostren sense revestiments i es pinten. Totes les parts noves, el forjat de l’escala, el volum que amplia la casa cap al pati i el nou altell que aprofita l’alçada de la part central sota-coberta es resolen mitjançant una estructura de panells de fusta laminada de gran format (panells CLT). Aquests panells queden vistos. D’aquesta manera, els elements nous de fusta, llisos i continus, sense pintar, contrasten amb els elements vells, bigues, cairons, maons i enguixats, juxtaposats i irregulars, pintats de color blanc.

La distribució de l’habitatge es desenvolupa encadenant les estances en una successió contínua, on s'alterna allò vell-blanc i allò nou-fusta. En planta baixa, un primer espai amb el cancell i un altell d’emmagatzematge dóna pas al garatge. El rebedor, un bany de cortesia i l’escala fan de filtre abans d’entrar a la cuina-menjador. La sala d’estar connecta la cuina amb el pati. El pati es divideix en una terrassa, un jardí i un últim espai pavimentat. En planta primera, l’habitació principal amb façana al carrer es separa de l’escala amb un nucli de banys. Des de l’escala, l'estudi es pot obrir o tancar a la zona de dormir dels nens, la sala de jocs amb armaris i a la terrassa. La continuació de l’escala porta a l’altell, un únic espai diàfan que s'aboca a l’estudi.

Les solucions constructives per la part nova (façana i coberta) permeten resoldre l’aïllament tèrmic evitant els ponts tèrmics. La nova façana i les mitgeres exposades es revesteixen amb aïllament tèrmic per l'exterior arrebossat amb morter flexible (sistema SATE). A les cobertes, tan la nova com l'existent, es col·loca poliestirè extruït. La façana del carrer s’aïlla per l’interior amb un trasdossat de cartró-guix i llana de roca. El forjat existent es reforça per evitar el fimbrament amb una nova capa de compressió de formigó polit que serveix de paviment. Es canvien totes les fusteries i s'instal·len persianes orientables per al control solar. S’aconsegueix la rehabilitació energètica de la casa i de la resta de prestacions.

Considerem assolit el repte, si hem resolt els problemes dels clients donant quelcom més.


Obra: 95PLA Reforma i ampliació de casa entre mitgeres al centre de Terrassa
Situació: Terrassa, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 164m²
Any projecte: 2018
Any construcció: 2018-2019
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil  (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Montserrat Llobet, arquitecta tècnica; Míriam Molina, consultora estructura.
Consum energia primària total: 48,08 KWh/m² per any
Emissions CO2 totals: 10,39 KgCO2/m² per any
Qualificació energètica: A
Fotografies: ©José Hevia


Reconeixement:English

Another row house, another four-person family, another set of parents, and another two children. Another challenge to take on.

The design deals with an issue that is characteristic of this kind of project: is it better to refurbish the original building or tear it down and build something new? In this case, the answer is unclear. On the one hand, the structure at the back of the house has been damaged due to a lack of maintenance on the roof. The stairwell also needs to be torn out to make room for a parking area (one of the client’s non-negotiable requests). That requires a rather large surface area of new construction. On the other hand, the original building has the charm of a 100-year-old house, and the rest of the structure and building envelope can be kept and refurbished.

The design strategy responds to the state of the building, which we have just described. All the existing elements that can be conserved are left unclad and painted. All the new construction – the stairwell structure, the extension into the back yard, and the new loft space which takes advantage of the height at the middle of the pitched roof – is done in large-format cross-laminated timber (CLT) panels. These panels are left untreated. As a result, the new wooden elements – of a single color, unpainted and continuous – contrast with the older elements (beams, tiles, brick, and plaster), which are varied, irregular, and painted white.

The living spaces are distributed into a continuous alternating series of old-white and new-wood. On the ground floor, an entryway with a vestibule and a storage loft on top leads into the garage. The foyer, a guest bathroom, and the stairway act as a buffer for the kitchen-dining room. The living room connects the kitchen to the back yard. The yard is divided into a terrace, a garden, and a paved area. On the second floor, the main bedroom facing the street is separated from the stairway by a vertical service core where the bathrooms are located. From the stairway, the study can be closed off or open to the children’s bedroom, the playroom with storage closets, and the terrace. The staircase continues up to the loft, a single open space that looks out over the study.

The construction solutions for the newly built area (façade and roof) resolve insulation issues and prevent thermal bridging. The new façade and the exposed party walls are covered with insulation on the exterior and then rendered (exterior thermal insulation system). Extruded polystyrene (XPS) is installed in both the new and existing roofs. The façade facing the street is insulated from the inside using drywall paneling and mineral wool. The existing floor slab is reinforced, to cut down on vibration, with a new layer of polished concrete which also serves as the pavement. All the windows are switched out, and new adjustable shades are added to control sun exposure. The energy renovation of the house and other features is achieved.

We feel we have lived up to the challenge inasmuch as we have addressed the clients’ issues while offering something extra.


Project: 95PLA Renovation and expansion of a row house in the center of Terrassa
Location: Terrassa, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross floor area: 164m²
Design date: 2018
Construction date: 2018-2019
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Collaborators: Sergi Ballester, architect; Montserrat Llobet, quantity surveying;
Míriam Molina, structural consulting.
Total primary energy consumption: 48,08 kWh/m² per year
Total CO2 emissions: 10,39 KgCO2/m² per year
EPC rating: A
Photographs: ©José Hevia


Español

Otra casa entre medianeras, otra familia de cuatro miembros, otro matrimonio y otros dos hijos. Otro reto que lograr.

El proyecto plantea una cuestión típica en este tipo de ejercicio. ¿Es mejor reformar el edificio original o derribarlo para construir uno nuevo? En este caso, la respuesta no es evidente. Por un lado, la parte que da al patio tiene la estructura dañada por la nula conservación de la cubierta y la escalera debe ser derribada porque no permite encajar una plaza de aparcamiento (requisito indispensable para los clientes). Esto hace que deba construirse un nuevo volumen importante. Por otro lado, el edificio original mantiene el encanto de las casas del siglo pasado y el resto de la envolvente y la estructura se pueden aprovechar.

La estrategia de intervención responde al estado de la edificación recién descrita. Todos los elementos existentes que se pueden mantener se muestran sin revestimientos y pintados. Todas las partes nuevas, el forjado de la escalera, el volumen que se amplía hacia el patio y el nuevo altillo que aprovecha la altura de la parte central del edificio bajo cubierta se resuelven mediante una estructura de paneles de madera laminada de gran formato (paneles CLT). Estos paneles quedan a la vista. De este modo, los elementos nuevos de madera, lisos y continuos, sin pintar, contrastan con los elementos viejos, vigas, baldosas, ladrillos y enyesados, yuxtapuestos e irregulares, pintados de color blanco.

La distribución de la vivienda se desarrolla encadenando estancias en una sucesión continua, donde se alterna lo viejo-blanco con lo nuevo-madera. En planta baja, un primer espacio da acceso al garaje a través del zaguán y un altillo de almacenaje. El recibidor, el baño de cortesía y la escalera hacen de filtro antes de acceder a la cocina-comedor. La sala de estar conecta la cocina con el patio. El patio se divide en una terraza, un jardín y un último espacio pavimentado. En planta primera, la habitación principal que da a la calle se separa de la escalera mediante un núcleo de baños. Des de la escalera, el estudio se puede abrir o cerrar a la zona de dormir de los niños, la sala de juegos con armarios y la terraza. La continuación de la escalera da acceso al altillo, un único espacio diáfano volcado al estudio.

Las soluciones constructivas en la parte nueva (fachada y cubierta) permiten resolver el aislamiento térmico evitando los puentes térmicos. La nueva fachada y las medianeras expuestas se revisten con aislamiento térmico para el exterior revocado con mortero flexible (sistema SATE). En ambas cubiertas, tanto en la nueva como en la existente, se coloca poliestireno extruido. La fachada que da a la calle se aísla por el interior mediante un trasdosado de cartón yeso y lana de roca. El forjado existente se refuerza para evitar el cimbreo con una nueva capa de compresión de hormigón pulido que sirve de pavimento. Se cambian todas las carpinterías y se instalan persianas orientables para el control solar. Se consigue la rehabilitación energética de la casa y del resto de prestaciones.

Consideramos el reto logrado, si resolvemos los problemas de los clientes dando algo más.
Obra: 95PLA Reforma y ampliación de casa entre medianeras en el centro de Terrassa
Situación: Terrassa, Barcelona
Fase: Obra terminada
Superficie total proyecto: 164m²
Año proyecto: 2018
Año construcción: 2018-2019
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Colaboradores: Sergi Ballester, arquitecto; Montserrat Llobet, arquitecta técnica;
Míriam Molina, consultora estructura.
Consumo energía primaria total: 48,08kWh/m²año
Emisiones CO2 totales: 10,39 kgCO2/m²año
Calificación energética: A
Fotos: ©José Hevia95PLA Documentació Projecte