Mark


93CAN Reforma interior de casa entre mitgeres a SabadellEls clients, una parella amb dos fills, van comprar una casa entre mitgeres construïda als anys 70. És una edificació extravagant: La seva distribució renuncia a la façana del carrer, i es bolca a l’interior amb dos patis (el pati d’interior d’illa i un pati de llums). Té detalls interessants, bones intencions però, tot plegat, no acaba de funcionar.

Volen una cuina oberta, aprofitar per a quelcom més que safareig l'estança que dóna al carrer i tenir més espai per conviure amb la família.

Volem aconseguir que el pati de llums deixi de ser només un mecanisme de ventilació i es transformi en una lluerna. Que el menjador i l’estar gaudeixin del pati interior d’illa i la gran alçada del sostre. Que la cuina sigui el cor de la casa. Que el safareig sigui també una sala per jugar i fer els deures. Que la galeria i l’escala existent, una vegada pintades, llueixin més que el primer dia.

Fem tabula rasa de la distribució original i deixem tal com està el pati interior, l’escala que puja a la planta primera (a les habitacions) i la galeria del carrer. Una vegada fet el buidat de la planta, es col·loca un petit nucli central a l’entrada, amb el bany de cortesia i l’armari guarda-robes del vestíbul. A aquest nucli, s’hi enganxa el taulell de la cuina, de grans dimensions, on s’hi pot esmorzar o rebre els convidats.

Els materials de la nova proposta es trien seguint la mateixa manera d’actuar que quan s’ha repensat els espais. Es conserven els materials que ens agraden: el terratzo, els graons de fusta massissa, les fusteries de fusta pintada blanca, les lames de fusta de la façana. La resta, es pot eliminar.

Es busca un fil conductor entre allò que hem de fer nou i allò que podem conservar. El parquet, del mateix color que la fusta dels graons. El terratzo, semblant al que hi ha a la resta de l'habitatge però més clar (Per afavorir el reflex i l’entrada de llum a la zona més fosca de la casa). Per últim, els taulells de la nova cuina i el revestiment de les seves parets es faran amb marmolina. S’afegeix aquest material, que connecta el passat amb l’actualitat i permet una gran varietat d’acabats. (Gràcies, Ceràmica Huguet, per la col·laboració.)

Ens mirem l’obra acabada. El que ens fa més feliços és haver endreçat l’estètica i la funció de la casa mantenint les espurnes dels millors anys setanta.


Obra: 93CAN Reforma interior de casa entre mitgeres a la Creu Alta de Sabadell
Situació: Sabadell, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 103m²
Any projecte: 2017
Any construcció: 2017
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, estudiant d’arquitectura
Fotografies: ©José Hevia


English

The clients, a couple with two children, bought a row house that was built in the 1970s. It is a rather extravagant construction: the distribution turns its back on the street and opens toward the interior with two courtyards (the rear courtyard and an air shaft). It has interesting details and some good intentions, but, on the whole, it doesn’t really work.

The clients would like an open kitchen, and to be able to use the street-facing room for something more than just laundry, while adding more shared space for the family.

We want to turn the air shaft into something more than a mechanism for ventilation, by transforming it into a skylight. We want the dining room and living room to get the most benefit from the interior courtyard and the high ceilings. We want to make the kitchen into the heart of the house, to make the laundry room double as a playroom and a place to do homework, and make the existing gallery and staircase look better than ever, with a fresh coat of paint.

We start with a clean slate, without modifying either the air shaft, the staircase that connects with the second floor (to the bedrooms), or the gallery along the street. After clearing out the interior partitions, we put in a small central core near the front door with a guest bathroom and a coat closet adjacent to the entrance. The kitchen counter runs up against this enclosure; the counter’s large size means the family can have breakfast there or entertain guests.

The materials for the new additions are chosen in keeping with the same criteria we used in reimaging the spaces. We maintain the materials we like: the terrazzo, the solid wood stairs, the painted white window frames, the wooden slats on the façade. Everything else can go.

We look for a common thread to tie in the new construction with the elements that can be conserved. Wooden flooring, in the same color as the stairs. Terrazzo, similar to what is in the rest of the house but lighter (to create reflections and bring more light into the darker areas of the house). Finally, the new kitchen counter tops and the wall coverings will be cultured marble. This material is added to the palette, since it connects the past with the present and offers a wide variety of finishes. (Our thanks to Ceràmica Huguet for their collaboration.)

Looking at the finished work, what makes us happiest is having harmonized the aesthetics and function of the house while keeping that classic 1970s spark.


Project: 93CAN Interior renovation of a row house in the Creu Alta neighborhood of Sabadell
Location: Sabadell, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross floor area: 103m²
Design date: 2017
Construction date: 2017
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Collaborators: Sergi Ballester, architecture student
Photographs: ©José Hevia


Español

Los clientes, una pareja con dos hijos, compraron una casa entre medianeras construida en los años 70. Es una edificacion extravagante. Su distribución renuncia a la fachada que da a la calle, y se vuelca al interior a través de dos patios (el patio interior de manzana y un patio de iluminación). Tiene detalles interesantes, buenas intenciones, pero no termina de funcionar.

Querían una cocina abierta, aprovechar para algo más que un simple lavadero la estancia que da a la calle y tener más espacio para convivir en familia.

Queremos conseguir que el patio de iluminación deje de ser solo un mecanismo de ventilación y se transforme en un tragaluz. Que el comedor y la sala de estar se deleiten del patio interior de manzana y la gran altura del techo. Que la cocina sea el corazón de la casa. Que el lavadero sea también una sala para jugar y hacer los deberes. Que la galería y la escalera existente, una vez pintadas, luzcan más que el primer día.

Hacemos tabula rasa de la distribución original y dejamos tal y como estan el patio interior, la escalera que sube a la primera planta (a las habitaciones) y la galería de la calle. Una vez hecho el vaciado de la planta, se coloca un pequeño núcleo central en el acceso, con el baño de cortesía y un armario que da soporte al vestíbulo. A este núcleo se acopla la encimera, de grandes dimensiones, donde se puede desayunar o recibir a los invitados.

Los materiales de la nueva propuesta se escogen siguiendo la misma forma de actuar que al repensar los espacios. Se conservan los materiales que nos gustan: el terrazo, los peldaños de madera maciza, las carpinterías de madera pintadas de blanco y las lamas de madera de la fachada. El resto, se puede eliminar.

Se busca un hilo conductor entre lo nuevo y lo que podemos conservar. El parqué, del mismo color que la madera de los peldaños. El terrazo, parecido al que hay en el resto de la vivienda pero más claro (para favorecer el reflejo y la entrada de luz a la zona más oscura de la casa). Por último, las encimeras de la nueva cocina y el revestimiento de sus paredes se harán con marmolina. Se añade este material, que conecta el pasado con la actualidad y permite una gran variedad de acabados. (Gracias, Cerámica Huguet, por la colaboración.)

Observamos la obra acabada. Lo que más felices nos hace es haber ordenado la estética y la función de la casa manteniendo los destellos de los mejores años setenta.Obra: 93CAN Reforma interior de casa entre medianeras en la Creu Alta de Sabadell
Situación: Sabadell, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 103m²
Año proyecto: 2017
Año construcción: 2017
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Colaboradores: Sergi Ballester, estudiante de arquitectura
Fotos: ©José Hevia93CAN Documentació Projecte