Mark


59RUT Nova casa entre mitgeres a Terrassa
La proposta parteix d’una distribució en planta senzilla: La zona de dia en planta baixa i vinculada al pati. La zona de nit en planta primera. A la segona planta, una habitació polivalent i, la resta, terrassa. En secció, aquestes tres ‘llesques’ s’uneixen per l’escala i el forat d’un futur ascensor i s’hi col·loquen els espais més viscuts i compartits d’un habitatge unifamiliar: la cuina, l’estudi dels nens i l’estudi dels pares, cada peça en una planta. Les dues lectures de la casa, per plantes i en secció, enriqueixen la relació funcional i espacial d’unes peces que, aparentment, poden semblar col·locades de manera esquemàtica.

A nivell constructiu, s’opta per una estructura de panells de gran format de fusta laminada. Es treu el màxim rendiment de les seves característiques i qualitats: 1) Permet solucionar les parets mitgeres amb molt poc gruix i amb una llosa de fonamentació d'igual cantell que una solera. Sense haver d’excavar. 2) Juntament amb l’aïllament exterior de façanes i cobertes, permet una envoltant amb molt bones prestacions tèrmiques. 3) La fusta vista a l’interior regula higrotèrmicament l’ambient i millora el confort de l'habitatge. 4) Els terminis d’execució de l’estructura s'escurcen molt. 5) Es redueixen les emissions de CO₂ i el consum d'aigua durant el procés de construcció. La fusta laminada és un material reutilitzable i amb un cicle de vida gairebé tancat.

L'estratègia perquè la casa sigui energèticament eficient es basa en reduir el seu consum mitjançant un bon aïllament de l'envoltant de l'edifici i una bona gestió, per part de l'usuari, dels guanys i pèrdues de calor. L'escala i tota la planta segona, amb grans obertures a ambdues façanes, són un mecanisme de regulació de la ventilació. A l'estiu, obrint les finestres de planta segona, l'estudi es converteix en un porxo que afavoreix la ventilació creuada entre les dues façanes i provoca un gran "tiratge" a l'escala, el centre de cada planta. A l'hivern, en canvi, amb les finestres tancades, la planta segona funciona com un hivernacle que optimitza els guanys de calor. Per regular l'excés de radiació, totes les finestres disposen de persianes venecianes amb lames orientables i, en un futur, es col·locaran tendals practicables i/o plantes enfiladisses de fulla caduca a les sortides de pati i terrasses.


Obra: 59RUT Obra nova de casa entre mitgeres al Centre de Terrassa
Situació: Terrassa, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 199m²
Any projecte: 2012
Any construcció: 2013-2014
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera (VALLRIBERA ARQUITECTES), Montserrat Garcia (BAMMP)
Col·laboradors: Aleix Gil, arquitecte; Marc Calvo, estudiant d’arquitectura; Miguel Nevado, arquitecte estructura; Xavier Delgado, arquitecte tècnic; Marina Vilà (Bis Arquitectes), consultor estructura
Consum energia primària total: 52,8 KWh/m² per any
Emissions CO2 totals: 10,7 KgCO2/m² per any
Qualificació Energètica: A
Fotografies: ©José Hevia


Reconeixement:English

The design begins with a simple distribution in plan: day use areas are on the ground floor, connected to the back yard; spaces for use at night are on the second floor. On the third floor, a multi-purpose room and, in the remaining spaces, terraces. In section, these three “slices” are connected by the stairway and the space for a future elevator. The adjoining spaces are the ones most often used and shared in a single-family home: the kitchen, the children’s study, and the parents’ study, one on each of the stories. The two ways of reading the house – in plan and in section – enrich the functional and spatial relationships between rooms which might seem to be laid out in an overly schematic way.

In terms of construction solutions, the structure is based on large-scale CLT panels. The features and qualities of this material are harnessed to the fullest: 1) It provides a solution with thin party walls and using a foundation slab that can have the same thickness as poured concrete paving. And earthworks are avoided. 2) Along with the exterior insulation for the façades and roofs, it provides an envelope with very good thermal performance. 3) The exposed wood in the interior provides hygrothermal regulation and improves comfort levels inside the home. 4) The construction times for the structure are greatly shortened. 5) CO2 emissions and water consumption during the construction process are reduced. Laminated wood is a reusable material with a near closed-loop life cycle.

The strategy to achieve energy efficiency is based on reducing energy consumption through proper insulation of the building envelope and optimum user management of heat losses and gains. The stairway and the entire third floor, with large openings on either side, serve as a mechanism to regulate ventilation. In the summer, when the third floor windows are open, the study becomes a quasi-exterior room – a porch-like space that promotes cross-ventilation between the façades and draws air down the stairway through the center of each story. In winter, when the windows are closed, the third floor acts like a greenhouse, which retains heat. To regulate sunlight, all windows are outfitted with adjustable venetian blinds. In the future, retractable awnings and/or deciduous climbing vines will be added to the outdoor areas in the back yard and on the terraces.


Project: 59 RUT New construction of a row house in the center of Terrassa
Location: Terrassa, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross Floor Area: 199m2
Design date: 2012
Construction date: 2013-2014
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera (VALLRIBERA ARQUITECTES), Montserrat Garcia (BAMMP)
Collaborators: Aleix Gil, architect; Marc Calvo, architecture student; Miguel Nevado, architect (structural engineering) Xavier Delgado, quantity surveying; Marina Vilà (Bis Arquitectes), structural consulting
Total primary energy consumption: 52.8 KWh/m² per year
Total CO2 emissions: 10.7 KgCO2/m² per year
EPC rating: A
Photographs: ©José Hevia
Awards: Winner of the 10th annual NAN Architecture and Construction award (2016) in the residential construction category


Español

La propuesta parte de una distribución en planta sencilla: La zona de día, en planta baja y vinculada al patio. La zona de noche, en planta primera. En la segunda planta, una habitación polivalente, y el resto, terraza. En sección, estas tres capas se unen por la escalera y el agujero de un futuro ascensor y se colocan los espacios comunes y con más vida de una vivienda unifamiliar: la cocina, el estudio de los niños y el estudio de los padres, cada pieza en una planta. Las dos lecturas de la casa, en planta y en sección, enriquecen la relación funcional y espacial de unas piezas que, aparentemente, podrían parecer colocadas de forma excesivamente esquemática.

A nivel constructivo, se opta por una estructura de paneles de gran formato de madera laminada. Se saca el máximo rendimiento de sus características y cualidades: 1) Permite solucionar la paredes medianeras con muy poco grosor y con una losa del mismo canto que una solera. Sin tener que excavar. 2) Junto con el aislamiento exterior de fachadas y cubiertas, permite un envolvente con muy buenas prestaciones térmicas. 3) La madera vista en el interior regula higrotérmicamente el ambiente y mejora el confort de la vivienda. 4) Los plazos de ejecución de la estructura se acortan notablemente. 5) Se reducen las emisiones de CO2 y el consumo de agua durante el proceso de construcción. La madera laminada es un material reutilizable y con un ciclo de vida prácticamente cerrado.

La estrategia para que la casa sea energéticamente eficiente se basa en reducir su consumo mediante un buen aislamiento del envolvente del edificio y una buena gestión, por parte del usuario, de las ganancias y pérdidas de calor. La escalera y toda la planta segunda, con grandes aperturas en ambas fachadas, son un mecanismo de regulación de la ventilación. En verano, abriendo las ventanas de la segunda planta, el estudio se convierte en una pieza prácticamente exterior, un porche que favorece la ventilación cruzada entre fachadas y que provoca un gran tiraje en la escalera, al centro de cada planta. En invierno, por el contrario, con las ventanas cerradas, la segunda planta funciona como un invernadero que optimiza las ganancias de calor. Para regular el exceso de radiación, todas las ventanas disponen de persianas venecianas con lamas orientables y, en un futuro, se colocaran toldos practicables y/o plantas enredaderas de hoja caduca en las salidas a patio y terrazas.Obra: 59RUT Obra nueva de casa entre medianeras al Centro de Terrassa
Situación: Terrassa, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superficie total proyecto: 199,80m2
Año proyecto: 2012
Año construcción: 2013-2014
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera (VALLRIBERA ARQUITECTES), Montserrat Garcia (BAMMP)
Colaboradores: Aleix Gil, arquitecto; Marc Calvo, estudiante de arquitectura; Miguel Nevado, arquitecto estructura; Xavier Delgado, arquitecto técnico; Marina Vilà (Bis Arquitectes), consultora estructura
Consumo energía primaria total: 52,8 KWh/m2 año
Emisiones CO2: 10,7 KgCO2/m2 por año
Calificación energética: A
Presupuesto: Medio
Fotografías: ©José Hevia
Reconocimientos: Proyecto ganador en la X Edición de los Premios NAN de Arquitectura y Construcción (2016), en la categoria de construcción residencial59RUT Documentació Projecte