Mark


54COD Nova casa aïllada a Matadepera

L’encàrrec consisteix en construir la primera casa d’un conjunt residencial format per tres habitatges unifamiliars. Una casa, per la família de cada germà. S’ha de mantenir l’encant del lloc, respectar les preexistències i complir el POUM i el POUF.

La normativa i les necessitats de la família obliguen a fer una casa compacta, que exhaureix el sostre edificable permès. En planta baixa, cuina, menjador i estar; l’habitació i l’estudi dels pares. Quan es facin grans, tindran el programa funcional mínim necessari a peu pla. En planta primera, les habitacions dels fills vinculades al seu estudi. En planta soterrani, un garatge de tres places i una sala de jocs-espai polivalent. Es pot jugar a ping-pong, muntar l’Scalextric o fer una festa d’aniversari. Permet també, en un futur, afegir una habitació de convidats. L’escala, al centre de la planta, és un element que afavoreix l’entrada de llum, la ventilació i la relació entre les peces més públiques de la casa.

La terrassa-pèrgola manté la privacitat respecte la casa veïna existent, regula i ofereix l'exposició solar més òptima. Però la seva funció més important és donar la capacitat a la casa aïllada perquè funcioni com a adossada, una vegada s’edifiqui l'habitatge contigu del conjunt, sense que perdi cap qualitat.

La urbanització i l’aspecte exterior de la casa no és gens pretensiós. Un volum prismàtic amb les obertures col·locades allà on són més necessàries. Gairebé no es modifica la parcel·la existent, es fa la rampa més curta possible per accedir al garatge i s’excava un talús per donar llum natural a la sala polivalent del soterrani. Es proposa plantar vegetació que colonitzi la casa. Arbustives als talussos i enfiladisses que cobreixin les façanes, la pèrgola i les tanques. Només l’entrada de vianants senyalada per un porxo, i la terrassa-pèrgola, amb una doble façana formada per porticons mòbils, caracteritzen l’edifici i emfatitzen la idea principal del projecte: Dividir l’espai lliure de la parcel·la en dos patis, el jardí comunitari i el jardí privat, que es comuniquen per l’interior de cada habitatge (a través de la pèrgola, l’estar i el menjador).

El sistema constructiu es basa en una estructura de formigó formada per murs de contenció, pilars i lloses in-situ per ser vistes. L’aïllament i el tancament de façana envolten l’estructura evitant els ponts tèrmics. L’interior, d’envans de cartró-guix. Cobertes, enjardinades.

Pel que fa a l’eficiència energètica, s’aïlla bé la casa i es dimensionen les obertures en funció de la seva orientació. Les lloses i el paviment de formigó vist donen inèrcia a l’habitatge. A l’hivern, es disposarà del suport de calefacció per terra radiant. El bon ús de l’usuari dels porticons, per regular la radiació del sol, i l’aprofitament de la ventilació creuada reforçada pel “tiratge” del forat d’escala, ajudaran a disminuir la demanda energètica per sota dels resultats dels càlculs realitzats segons la normativa del CTE (Qualificació Energètica A).


Obra: 54COD Obra nova de casa aïllada-adossada a Matadepera
Situació: Matadepera, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 288m²
Any projecte: 2012-2013
Any construcció: 2014-2015
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera  (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Aleix Gil, arquitecte; Marc Calvo, estudiant d’arquitectura; Jordi Nogués, arquitecte tècnic; Marc Batlle, consultor estructura
Consum energia primària total: 47,0 KWh/ m² per any
Emissions CO2 totals: 9,5 KgCO2/m² per any
Qualificació Energètica: A
Fotografies: ©José Hevia
54COD Documentació Projecte
54COD Pla urbanístic familiar
S’ha d’estudiar una nova parcel·lació en una finca de Matadepera, per poder-hi construir tres nous habitatges unifamiliars. Actualment hi ha una casa edificada, la casa dels pares, i cada habitatge serà per un dels seus fills.

El condicionant més important de l’encàrrec és que, de moment, només s’ha de construir una de les tres cases. Els altres dos fills, pot ser que un dia decideixin anar-hi a viure, que decideixin vendre-ho al seu germà o, fins i tot, que decideixin fer-ne una promoció. El projecte ha de preveure unes opcions per un futur, proper o llunyà, molt diferents i obertes que complica la resposta a donar als clients. Però la seva demanda és molt raonable: A la vida pot passar de tot!

Actualment, la feixa no construïda és una zona de lleure i un espai de trobada per a tota la família. Un terreny pla en una finca idíl·lica de Matadepera, amb un pi pinyoner centenari, oliveres, arbres fruiters, porxos que fan ombra, murs de pedra seca i una piscina que van fer ja fa molt temps. S’ha de de mantenir l’essència i els records d’aquest lloc. La clau per resoldre el projecte és trobar un acord entre tots; que cada germà pugui fer el que vulgui i quan vulgui amb el seu tros de parcel•la assegurant, a la vegada, que es manté la bellesa, l’ús i el sentit d’aquest espai.

Treballem en la proposta que anomenarem Pla d’Ordenació Urbanístic Familiar (POUF). El POUF ha de complir els paràmetres urbanístics del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). Per la dimensió de la parcel·la, només permet construir tres habitatges si les noves edificacions formen un conjunt unitari. Es proposa, doncs, concentrar l’edificació fent front al carrer secundari, a l’est de la parcel·la, i definir tres franges longitudinals en el sentit nord-sud. Són les següents:

1) Jardí comunitari.
Tota la zona compresa entre el talús de la casa dels pares i la nova edificació és una zona exterior comunitària. No hi haurà tanques entre les tres cases i permetrà la interacció familiar. El pi pinyoner, la piscina i els porxos existents caracteritzen el lloc.

2) Habitatges.
Es compacta l’edificació dins d’aquesta franja i es divideix en tres parts iguals. Cada casa disposarà d’un terç de l’edificabilitat màxima de la parcel·la resultant. Com que no es sap si se’n construirà una, dues, o totes tres, cadascuna d’elles ha de poder ser, a la vegada, una casa aïllada o una casa adossada. Per resoldre aquesta condició, es planteja un sistema de terrasses-pèrgoles que separen els tres habitatges entre ells. Aquestes, estan orientades a sud i són espais intermedis entre l’interior i l’exterior. Regulen la privacitat, són un filtre que permet aïllar-se o compartir l’espai amb pares i germans.

3) Jardí privat.
La franja d’espai lliure entre els nous habitatges i el carrer es defineix com una zona exterior privada per als nous edificis. Cada casa té el seu propi jardí aïllat i independent dels altres que queda limitat per les rampes d’accés als aparcaments, sense haver d’aixecar murs.

Una vegada definida la ordenació del conjunt, la família aprova el POUF en un ple-dinar familiar. Podem començar el projecte de la primera casa!


Obra: 54COD Projecte de Parcel·lació o ‘Pla d’Ordenació Urbanístic Familiar’ a Matadepera
Situació: Matadepera, Barcelona
Fase: Llicència aprovada
Superfície total finca aportada: 2.509m²
Superfície total parcel·la segregada: 1.533m²
Any projecte: 2012-2013
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Pol Tintó, arquitecte; Marc Calvo, estudiant d’arquitectura