Mark


109LAY Nova casa entre mitgeres a Cornellà


109LAY Documentació ProjecteEn plena pandèmia, ens truca una família de Cornellà. S’han acostumat a fugir de la gran ciutat cada cap de setmana. Amb el confinament, quan aquestes escapades ja no són possibles, s’adonen que necessiten fer de casa seva un entorn més amable, un lloc on trobar cada vespre el que abans buscaven a la natura. Ben aviat, trobem un solar on construir aquest refugi dins de la mateixa urbs, en un carrer que manté l’encant d’un poble malgrat estar molt edificat per blocs de pisos. Compten amb nosaltres per complir el seu somni.

En la primera fase de disseny, volumetria i distribució, optem per enretirar la casa del front de carrer. Aquest moviment permet (1) reduir la superfície construïda tot i arribar al límit de la profunditat edificable ja que no necessiten una casa més gran, (2) garantir la privacitat respecte als edificis del davant, (3) generar un espai exterior a la façana sud i (4) guanyar un pati i un aparcament on poder carregar i descarregar la furgoneta camper els caps de setmana.

La planta baixa es destina tota a zona de dia, separada en tres espais. Un espai interior, amb l’estar, la cuina i el menjador. Un d’exterior, al fons, amb el jardí i l’hort. Un porxo-hivernacle, a l’entrada, que pot ser interior o exterior, i que tant fa de garatge com de rebedor, sala de jocs, taller de bricolatge, etc. La planta primera es destina a zona de nit. Té les estances privades de la casa. Dues habitacions, una per a la parella i una per al fill, cadascuna amb la seva respectiva terrassa, un estudi i el bany.

En la segona fase de disseny, sistema constructiu i materialitat, els clients voldrien sostres com els de les cases de l’indret on van de vacances. Decidim treballar amb construcció tradicional de parets de càrrega i forjats unidireccionals. Aquests forjats seran de biguetes de formigó i revoltons ceràmics mallorquins. Recordaran les cases antigues, però l’ull expert detectarà un petit truc estructural contemporani. Un entramat de bigues de cantell de formigó vist salvarà la distància de 6 m entre ambdues mitgeres sense pilars permetent llums petites i estàndards per a aquest tipus de biguetes i revoltons.

Optimitzem el disseny de les instal·lacions per deixar aquests sostres vistos a tota la casa i cedim el protagonisme a la ceràmica rústica del revoltó. A l’interior de l’habitatge es col·loca parquet i a les terrasses exteriors, tarima de fusta de pi. Les parets del porxo-hivernacle es fan de maó calat vist i el paviment, amb llambordes de formigó prefabricat. Aquests dos materials remarquen el caràcter d’entrada i la qualitat interior-exterior d’aquest espai.

L’arquitectura bioclimàtica ha estat present en les dues fases del disseny de les quals parlàvem anteriorment. El jardí, a nord, serà el pati d’estiu. L’hivernacle, a sud, el pati d’hivern. Quan faci fred, l’hivernacle tancat aprofitarà el sol per escalfar els revestiments amb elevada inèrcia (maó, llambordes i revoltons) i l’aire que recircula cap a l’interior de la casa. Quan faci calor, obert, garantirà una brisa constant, una ventilació natural creuada que anirà del jardí del fons de la parcel·la cap al pati de l’entrada. A l’estiu, el porxo, les persianes alacantines, els toldos i les lames de la façana protegeixen del sol i garanteixen superfícies d’ombra.

El bon dimensionat dels gruixos d’aïllament i la inèrcia dels forjats mantindran una temperatura agradable, propera al confort tèrmic tot l’any. Aquestes mesures d’eficiència energètica permeten reduir a la mínima expressió les instal·lacions de climatització a una estufa de llenya i una màquina d’aerotèrmia de dimensions molt petites. S’aconsegueix un consum baix d’energia i també es redueix el consum d’aigua recollint tota la pluja de les cobertes en dos dipòsits superficials per regar l’hort.

Els nostres clients compleixen el somni de viure en una casa a Cornellà com en un poble d’estiueig i, nosaltres, el de seguir tenint clients que viuen feliços a les cases que fem.


Obra: 109LAY Obra nova de casa entre mitgeres a Cornellà de Llobregat
Situació: Cornellà de Llobregat, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 159 m²
Any projecte: 2020
Any construcció: 2021-2022
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Joan Fontanet, arquitecte tècnic; Daniel Vilavedra (Ecopenta), consultor energètic i ambiental; Roger Saderra, consultor estructura
Consum energia primària no renovable: 24,82 kWh/m²any
Emissions CO2 totals: 4,21 KgCO2/m²any
Demanda de calefacció: 13,41 kWh/m²any
Demanda de refrigeració: 3,42 kWh/m²any
Qualificació energètica: A
Fotografies: ©José Hevia

ReconeixementEnglish

In the midst of the pandemic, we received a call from a family in Cornellà. They were in the habit of escaping the city on the weekends, but with the lockdown, those trips were no longer possible. They realized they needed their home to be a more pleasant place to live – somewhere they could find every evening what they used to seek in nature. Soon enough, we found a plot of land for their refuge in the city, on a street that still has some small-town charm despite being lined with apartment buildings. They put their trust in us to make their dream come true.

During the schematic design phase, looking at massing and distribution, we decided to set the house back from the street. This move made it possible: (1) to reduce the built surface area while still occupying the maximum depth, given that they did not need a larger house; (2) to guarantee privacy with respect to the buildings in front; (3) to generate an outdoor space along the south façade; (4) to make room for a porch and a parking area for loading and unloading their camper van on the weekends.

The ground floor is occupied by the public areas, separated into three spaces: an interior space, housing the living room, the kitchen, and the dining room; an exterior space, in the back, with the outdoor seating area and garden; and an indoor porch-greenhouse, at the entrance, that can be open-air or covered, and which can function as a garage and an entryway, a game room, a DIY workshop, etc. The first floor is reserved for the private rooms in the house: two bedrooms – one for the couple and one for their son, each with its own terrace – a study, and a bathroom.

During the design development, looking at construction systems and materials, the clients asked for ceilings like the ones in the houses where they usually spend their summer vacations. We decided to work with traditional construction methods based on loadbearing walls and one-way floor slabs. These floor structures consist of concrete beams and Mallorcan-style ceramic vaults. They are reminiscent of old houses, but an expert eye will detect a small contemporary structural trick. A framework of exposed concrete beams spans the 6-meter distance between the side walls without the need for pillars, permitting the small standard separations typical of this type of beam and vault structure.

We optimized the design of the building services in order to leave the ceilings visible throughout the house, and the rustic tiles in the ceramic vaults become the star of the show. Parquet flooring is laid inside the house, and pine flooring is used for the outdoor terraces. The walls of the porch-greenhouse are built from exposed hollow brick, and the space is paved using precast concrete pavers. These two materials define the space as an entryway and highlight its interior-exterior quality.

Bioclimatic architecture was present in both phases of the design cited above. The garden, located on the north side, will be the summer patio. The greenhouse, on the south side, will be the winter patio. When it is cold out, the greenhouse – with the roof closed – will harness the sun to heat the high-inertia cladding (brick, pavers, and tiles) and the air that recirculates into the house. When temperatures rise – and the roof is open – it will guarantee a constant breeze, a natural cross-ventilation that will flow from the garden at the back of the plot through to the entryway. In summer, the porch, the roller blinds, awnings, and slats on the façade will all provide solar protection and shade.

The thicknesses of the insulation and the inertia of the floor structure will maintain a pleasant temperature, near the thermal comfort range, all year round. These energy efficiency measures make it possible to keep the air conditioning installations to a minimum: a wood stove and a very small heat pump. The total energy consumption is low, and water consumption is reduced by collecting rainwater from the roofs in two tanks for use in watering the garden.

Our clients have fulfilled their dream of living in a house in Cornellà that reminds them of summer vacations; and we have fulfilled ours of seeing our clients living happily in the houses we design.Project: 109LAY New construction of a row house in Cornellà de Llobregat
Location: Cornellà de Llobregat, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross floor area: 159 m²
Design date: 2020
Construction date: 2021-2022
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Collaborators: Sergi Ballester, architect; Joan Fontanet, quantity surveyor; Daniel Vilavedra (Ecopenta), energy and environmental consultant; Roger Saderra, structural consultant
Primary non-renewable energy consumption: 24.82 kWh/m² year
Total CO2 emissions: 4.21 KgCO2/m² year
Heating demand: 13.41 kWh/m² year
Cooling demand: 3.42 kWh/m² year
EPC rating: A
Photographs: © José Hevia


Español

En plena pandemia, nos llama una familia de Cornellà. Se han acostumbrado a huir de la gran ciudad todos los fines de semana. Con el confinamiento, cuando estas escapadas ya no son posibles, se dan cuenta de que necesitan hacer de su casa un entorno más amable, un lugar donde encontrar cada atardecer lo que antes buscaban en la naturaleza. Pronto encontramos un solar donde construir este refugio dentro de la misma urbe, en una calle que mantiene el encanto de un pueblo a pesar de estar muy edificada por bloques de pisos. Cuentan con nosotros para cumplir su sueño.

En la primera fase de diseño, volumetría y distribución, optamos por retirar la casa del frente de calle. Este movimiento permite (1) reducir la superficie construida pese a llegar al límite de la profundidad edificable ya que no necesitan una casa más grande, (2) garantizar la privacidad respecto a los edificios de enfrente, (3) generar un espacio exterior en la fachada sur y (4) ganar un patio y un aparcamiento donde poder cargar y descargar la furgoneta camper los fines de semana.

La planta baja se destina a zona de día, separada en tres espacios. Un espacio interior, con el estar, la cocina y el comedor. Uno exterior, al fondo, con el jardín y el huerto. Un porche-invernadero, en la entrada, que puede ser interior o exterior, y que tanto hace de garaje como recibidor, sala de juegos, taller de bricolaje, etc. La primera planta se destina a zona de noche. Tiene las estancias privadas de la casa. Dos habitaciones, una para la pareja y una para el hijo, cada una con su respectiva terraza, un estudio y baño.

En la segunda fase de diseño, sistema constructivo y materialidad, los clientes querían techos como los de las casas de donde van de vacaciones. Decidimos trabajar con construcción tradicional de paredes de carga y forjados unidireccionales. Estos forjados serán de viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas mallorquinas. Recordarán las casas antiguas, pero el ojo experto detectará un pequeño truco estructural contemporáneo. Un entramado de vigas de canto de hormigón visto salvará la distancia de 6 m entre ambas medianeras sin pilares permitiendo luces pequeñas y estándares para este tipo de viguetas y bovedillas.

Optimizamos el diseño de las instalaciones para dejar estos techos vistos en toda la casa y cedemos el protagonismo a la cerámica rústica de la bovedilla. En el interior de la vivienda se coloca parquet y en las terrazas exteriores, tarima de madera de pino. Las paredes del porche-invernadero se hacen de ladrillo calado visto y el pavimento, con adoquines de hormigón prefabricado. Estos dos materiales destacan el carácter de entrada y la cualidad interior-exterior de este espacio.

La arquitectura bioclimática ha estado presente en las dos fases de cuyo diseño hablábamos anteriormente. El jardín, al norte, será el patio de verano. El invernadero, al sur, el patio de invierno. Cuando haga frío, el invernadero cerrado aprovechará el sol para calentar los revestimientos con elevada inercia (ladrillo, adoquines y bovedillas) y el aire que recircula hacia el interior de la casa. Cuando haga calor, abierto, garantizará una brisa constante, una ventilación natural cruzada que irá del jardín del fondo de la parcela hacia el patio de la entrada. En verano, el porche, las persianas alicantinas, los toldos y las lamas de la fachada protegen del sol y garantizan superficies de sombra.

El buen dimensionado de los grosores de aislamiento y la inercia de los forjados mantendrán una temperatura agradable, cercana al confort térmico todo el año. Estas medidas de eficiencia energética permiten reducir a la mínima expresión las instalaciones de climatización a una estufa de leña y una máquina de aerotermia de dimensiones muy pequeñas. Se consigue un bajo consumo de energía y también se reduce el consumo de agua recogiendo toda la lluvia de las cubiertas en dos depósitos superficiales para regar el huerto.

Nuestros clientes cumplen el sueño de vivir en una casa en Cornellà como en un pueblo de veraneo y, nosotros, el de seguir teniendo clientes que viven felices en las casas que hacemos.Obra: 109LAY Obra nueva de casa entre medianeras en Cornellà de Llobregat
Situación: Cornellà de Llobregat, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total proyecto: 159 m²
Año proyecto: 2020
Año construcción: 2021-2022
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Colaboradores: Sergi Ballester, arquitecto; Joan Fontanet, arquitecto técnico; Daniel Vilavedra (Ecopenta), consultor energético y ambiental; Roger Saderra, consultor estructura
Consumo energía primaria no renovable: 24,82 kWh/m²año
Emisiones CO2 totales: 4,21 KgCO2/m²año
Demanda de calefacción: 13,41 kWh/m²año
Demanda de refrigeración: 3,42 kWh/m²año
Calificación energética: A
Fotografías: ©José Hevia