Mark


108ERA Reforma de masia a Granera108ERA Documentació Projecte


Granera, tan lluny com per perdre la cobertura i prou a prop com per anar-hi a dinar i tornar. Una masia centenària, el lloc ideal per reunir tota la família a l'agost, per nadal o un diumenge qualsevol. Aquestes trobades són la necessitat a cobrir i la masia és l'escenari que cal preparar.

La casa està situada d'esquena al carrer i mig soterrada. Es baixa fins una esplanada on hi ha el pou i des d'aquí, vorejant la casa, s'entra sota la pèrgola que recull tota la façana sud. Aquesta zona terrassada i pavimentada es torna verd sota la gran alzina que amaga l'hort. Més avall, el bosc.

L'edifici conserva intacta una estructura de murs de càrrega que divideix la casa en tres espais separats i independents. Es manté l’esquema. Es despullen els murs de pedra i s'hi obren els passos necessaris per connectar aquests espais. Es fan tres grans obertures en planta baixa, just a la façana sud. Aquesta actuació, canvia radicalment el funcionament de l’edifici. Els límits entre l'interior i l'exterior és desdibuixen: l'estança, la finestra balconera, l’ombra de la pèrgola i el paisatge són el mateix.

Quan es van construir les masies aquesta idea no existia. La tecnologia no permetia vidres grans, ni aïllaments, ni instal·lacions eficients que escalfessin. Ara, tots busquem unir l'interior i l'exterior. La barbacoa i la llar de foc es col·loquen just en aquest límit. El centre de la casa ha de ser aquest llindar. És l’espai per satisfer les converses i els dinars dels caps de setmana.

Entre murs, cada estança recull una funció. La cuina i el menjador a l’extrem que controla l’entrada de la parcel·la, l’accés amb l'escala original i un bany al centre de la casa, la sala d'estar a la part mes apartada i tranquil·la. En planta primera, es manté la distribució existent de zones de nit. En un extrem, l’habitació principal gaudeix d’una galeria realitzada en alguna obra prèvia d’ampliació. En l'altre, les habitacions dels fills i un bany. Al mig, l’habitació dels néts. L'escala i una sala de jocs oberta, fan de distribuïdor i pas entre murs.

Aquests mateixos murs de pedra vesteixen tot l'interior. Parets de cinquanta, seixanta i setanta centímetres de pedra autòctona, sostres originals de bigues ceràmiques enguixades i pintades de color blanc, i un únic paviment per tota la intervenció.

Els murs de pedra són també els reguladors de la temperatura de la casa. La seva inèrcia i bona orientació mantenen la casa aïllada a l’hivern i fresca a l’estiu. La façana nord, mig soterrada contra el terreny, es trasdossa per controlar les infiltracions. S'aïlla la solera i la coberta i es substitueixen les fusteries. La glicina que colonitzarà la pèrgola, les persianes alacantines i els porticons de fusta garanteixen el bon control solar.

S’adequa l’edifici al seu entorn, com s’hauria fet quan es va construir la masia, optimitzant l’ús dels recursos immediats. Es restauren els murs amb pedra local i es revesteixen amb morters i pintures de calç. L'aigua calenta i la calefacció s'alimenten amb una caldera de biomassa i es deixa la previsió per les plaques solars. Sota la casa, es recupera un antic pou natural amb aigua potable. La coberta recull tota l’aigua de la pluja i es canalitza fins un dipòsit per regar l’hort. Les aigües residuals es tracten i es filtren al terreny.

La resta d'ingredients seran nens corrent entre murs, calçotades sota la pèrgola, barbacoes i sobretaules, alguna migdiada sota l'alzina i vespres a la vora del foc.


Obra: 108ERA Reforma de masia a Granera
Situació: Granera, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 270m²
Any projecte: 2020
Any construcció: 2021-2022
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Maria Molins, arquitecta tècnica; Míriam Molina, consultora estructura; Carlos Gonzalvo, infografia
Consum energia primària no renovable: 24,66kWh/m²any
Emissions CO2 totals: 5,16KgCO2/m²any
Qualificació energètica: A
Fotografies: ©José Hevia


Reconeixement:English

Granera, far away enough to lose cell service, close enough to get there and back for lunch. A century-old farmhouse, the ideal place to bring the whole family together in summer, for Christmas, or just on a regular Sunday. These gatherings are the demand, and the farmhouse is the setting that needs to be prepared for them.

The house is located with its back to the street and half underground. You walk down to an esplanade where there is a well; from there, skirting the house, you enter beneath the pergola that runs the length of the entire south façade. This paved, terraced area becomes a green space under the large oak tree that hides the garden. Beyond that, woodlands.

The building maintains its structure of loadbearing walls that divides the house into three separate, independent spaces. This layout is preserved. The stone walls are stripped, and the necessary passageways are created to connect these spaces. Three large openings are created on the ground floor, on the south façade. This action radically changes how the building operates. The boundaries between the inside and outside are blurred: the room, the balcony window, the shade of the pergola, and the landscape all blend into one.

When the farmhouse was built, that idea didn’t exist. The technology didn’t allow for large panes of glass, or insulation, or efficient heating installations. Now, we’re all looking to bring together interior and exterior. The barbecue and the fireplace are installed on the boundary between the two. That threshold becomes the center of the house. It is the space to meant for weekend lunches and long conversations.

Inside, each room has its own function. The kitchen and dining room at the end adjacent the entrance to the plot; the access with the original staircase and a bathroom at the center of the house; and the living room in the most secluded, quiet section. On the first floor, the existing distribution of bedrooms is maintained. At one end, the master bedroom connects to a gallery created in a previous expansion. On the other side, there are the children’s rooms and a bathroom. In the middle, the grandchildren’s room. The staircase and an open playroom act as a distributor and passageway between walls.

The same stone walls provide the finishes for the entire interior. Local stone walls with a thickness of 50, 60, and 70 centimeters, original ceilings with ceramic beams plastered and painted white, and a single flooring material throughout the intervention.

The stone walls are also the temperature regulators for the house. Their thermal inertia and good orientation keep the house insulated in winter and cool in summer. The north façade, half buried against the ground, is reclad to control infiltrations. The ceiling and roof are insulated and the windows and doors are replaced. The wisteria that will grow across the pergola, the rolling blinds and wooden shutters guarantee good control of sunlight.

The building adapts to its surroundings, as it would have when the farmhouse was first built, optimizing the use of immediate resources. The walls are restored using local stone and coated with lime mortar and paint. Hot water and heating are supplied by a biomass furnace, and a provision is made for solar panels. An old natural well with drinking water is restored under the house. The roof collects all the rainwater, which is channeled into a tank for irrigation of the garden. Waste water is treated and filtered into the ground.

The rest of the ingredients will be children running inside, cookouts under the pergola and conversations after meals, naps under the oak tree and evenings by the fire.Project: 108ERA Renovation of a farmhouse in Granera
Location: Granera, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross floor area: 270 m²
Design date: 2020
Construction date: 2021-2022
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Collaborators: Sergi Ballester, architect; Maria Molins, quantity surveying; Míriam Molina, structural consulting; Carlos Gonzalvo, infographics
Primary non-renewable energy consumption: 24.66 kWh/m²year
Total CO2 emissions: 5.16 kgCO2/m²year
EPC rating: A
Photographs: © José Hevia
Acknowledgement:  Novo Muñoz, L. (2023, February). Esta moderna rehabilitación de una masía ha conseguido mantener su esencia centenaria. Diariodesign. https://diariodesign.com/2023/02/esta-moderna-rehabilitacion-de-una-masia-ha-conseguido-mantener-su-esencia-centenaria/


Español

Granera, tan lejos como para perder la cobertura y lo suficientemente cerca como para ir a comer y volver. Una masía centenaria, el lugar ideal para reunir a toda la familia en agosto, en navidad o un domingo cualquiera. Estos encuentros son la necesidad a cubrir y la masía es el escenario a preparar.

La casa está situada de espaldas a la calle y medio enterrada. Se baja hasta una explanada donde se encuentra el pozo y desde aquí, bordeando la casa, se entra bajo la pérgola que recoge toda la fachada sur. Esta zona terrazada y pavimentada se vuelve verde bajo la gran encina que esconde el huerto. Más abajo, el bosque.

El edificio conserva intacta una estructura de muros de carga que divide a la casa en tres espacios separados e independientes. Se mantiene el esquema. Se desnudan los muros de piedra y se abren los pasos necesarios para conectar estos espacios. Se realizan tres grandes aberturas en planta baja, justo en la fachada sur. Esta actuación cambia radicalmente el funcionamiento del edificio. Los límites entre el interior y el exterior se desdibujan: la estancia, la ventana balconera, la sombra de la pérgola y el paisaje son lo mismo.

Cuando se construyeron las masías, esta idea no existía. La tecnología no permitía cristales grandes, ni aislamientos, ni instalaciones eficientes que calentaran. Ahora, todos buscamos unir el interior y el exterior. La barbacoa y la chimenea se colocan justo en ese límite. El centro de la casa debe ser ese umbral. Es el espacio para satisfacer las conversaciones y comidas de los fines de semana.

Entre muros, cada estancia recoge una función. La cocina y el comedor en el extremo que controla la entrada de la parcela, el acceso con la escalera original y un baño en el centro de la casa, la sala de estar en la parte más apartada y tranquila. En planta primera se mantiene la distribución existente de zonas de noche. En un extremo, la habitación principal disfruta de una galería realizada en alguna obra previa de ampliación. En el otro, las habitaciones de los hijos y un baño. En medio, la habitación de los nietos. La escalera y una sala de juegos abierta, hacen de distribuidor y paso entre muros.

Estos mismos muros de piedra visten todo el interior. Paredes de cincuenta, sesenta y setenta centímetros de piedra autóctona, techos originales de vigas cerámicas enyesadas y pintadas de color blanco, y un único pavimento para toda la intervención.

Los muros de piedra son también reguladores de la temperatura de la casa. Su inercia y buena orientación mantienen la casa aislada en invierno y fresca en verano. La fachada norte, medio enterrada contra el terreno, se trasdosa para controlar las infiltraciones. Se aísla la solera y la cubierta y se sustituyen las carpinterías. La glicina que colonizará la pérgola, las persianas alicantinas y las contraventanas de madera garantizan el buen control solar.

Se adecua el edificio a su entorno, como se habría hecho cuando se construyó la masía, optimizando el uso de recursos inmediatos. Se restauran los muros con piedra local y se revisten con morteros y pinturas de cal. El agua caliente y la calefacción se alimentan con una caldera de biomasa y se deja la previsión para las placas solares. Debajo de la casa, se recupera un antiguo pozo natural con agua potable. La cubierta recoge toda el agua de la lluvia y se canaliza hasta un depósito para regar el huerto. Las aguas residuales se tratan y filtran en el terreno.

El resto de ingredientes serán niños corriendo entre muros, ‘calçotades’ bajo la pérgola, barbacoas y sobremesas, alguna siesta bajo la encina y vísperas frente al fuego.Obra: 108ERA Reforma de masía en Granera
Situación: Granera, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superficie total proyecto: 270m²
Año proyecto: 2020
Año construcción: 2021-2022
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Colaboradores: Sergi Ballester, arquitecto; Maria Molins, arquitecta técnica; Míriam Molina, consultora estructura; Carlos Gonzalvo, infografía
Consumo energía primaria no renovable: 24,66 kWh/m²any
Emisiones CO2 totales: 5,16 KgCO2/m²any
Cualificación energética: A
Fotografías: ©José Hevia
Reconociemiento:  Novo Muñoz, L. (2023, Febrero). Esta moderna rehabilitación de una masía ha conseguido mantener su esencia centenaria. Diariodesign. https://diariodesign.com/2023/02/esta-moderna-rehabilitacion-de-una-masia-ha-conseguido-mantener-su-esencia-centenaria/