Mark


105JON Reforma de casa entre mitgeres al Vallès
105JON Documentació Projecte


Una parella de Barcelona decideix sortir de la gran ciutat. S’adona que una casa amb pati a la capital és inaccessible. Al Vallès troben l’oportunitat d’acotar el projecte i dissenyar-lo a mida de les seves necessitats. Trien la casa. És una construcció molt senzilla. Una casa entre mitgeres, tota en planta baixa.

L'estratègia d'aquest projecte és clara: Decidim no augmentar el volum construït i conservar l'envoltant existent millorant molt considerablement les seves prestacions tèrmiques. Com que s’ha d'ampliar la superfície de l'edificació per resoldre les necessitats de la família, s’aprofita la geometria de la coberta, que té molta alçada al carener, per afegir una nova planta-altell. Amb aquestes dues premisses, s’aconsegueix un habitatge compacte, molt eficient pel que fa a la demanda energètica i ajustat al programa i pressupost dels clients.

Aquesta distribució ve condicionada per la volumetria existent, amb només dues façanes d'una planta. La zona de dia, l'habitació dels pares i el seu bany es situen en planta baixa. Les habitacions dels nens, el seu bany i l'estudi, al pis-altell. En planta baixa, l'alçada reduïda sota l'altell recull el bany i la cuina mentre que l'habitació i la sala d'estar gaudeixen de doble alçada. En planta primera, les habitacions es situen on el sostre és més alt. A ambdós extrems, el bany i l'estudi obert que comunica amb la sala d'estar. Al fons del pati, un cobert amb el safareig acaba de satisfer el programa necessari.

Es millora l'envoltant perquè proporcioni les prestacions tèrmiques d'una casa contemporània. S'aïllen coberta, façanes i la nova solera. Les mitgeres també queden aïllades a les habitacions però vistes a la resta de planta baixa per evitar problemes de capil·laritat. La solera de formigó polit i vist, aportarà inèrcia tèrmica i millorarà la sensació de confort. Les façanes s'arrebossen amb morter de calç. La nova estructura es soluciona amb bigues metàl·liques i taulells d'OSB. S'aconsegueix portar llum natural a tota la casa obrint lluernaris a coberta i amb una balconera al pati. La persiana alacantina fa de protecció solar i de pèrgola.

Aquestes decisions constructives serveixen per definir l’interiorisme. L'estructura metàl·lica es pinta de color blau i els taulells de fusta OSB queden vistos. Les mitgeres de totxo vist i l’estructura de la coberta original contrasten amb el nou paviment de formigó polit en planta baixa i amb un linòleum de cautxú en planta primera. La resta d’elements de la casa, l’escala, la cuina i els mobles, es solucionen amb la mateixa fusta de l’altell.

Com el Vallès, i com les cases angleses, no hi ha res!


Obra: 105JON Reforma de casa entre mitgeres al Vallès
Situació: Vallès, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 90m²
Any projecte: 2019
Any construcció: 2019-2020
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Maria Molins, arquitecta tècnica; Marc Batlle, consultor estructura.
Consum energia primària total: 42,14kWh/m²any
Emissions CO2 totals: 9,14KgCO2/m²any
Qualificació energètica: A
Fotografies: ©José Hevia


Reconeixement:English

A couple from Barcelona decide to leave the big city. They’ve realized that a house with a yard in the capital is beyond their means. In the Vallès, they find an opportunity to fine-tune the project and design it to suit their needs. They choose a house. It’s a simple construction: a row house, all on a single ground floor.

The design strategy is clear: the footprint will not be altered, and the existing envelope will be preserved, while greatly improving the thermal performance. Because more floor area is required to meet the family’s needs, the geometry of the roof, very high at the ridge, will be harnessed to add a new mezzanine level. These two design premises result in a compact home, which is very efficient in terms of energy demand and meets the clients’ demands while keeping within their budget.

The distribution is conditioned by the existing volume, with just two single-story façades. The day-use area, the parents’ bedroom and their bathroom are located on the ground floor. The children’s rooms, their bathroom and the study are on the mezzanine floor. On the ground floor, the bathroom and kitchen are tucked under the mezzanine level, while the bedroom and living room take advantage of the double height. On the mezzanine level, the bedrooms are situated where the ceiling is highest. The bathroom and the open study that looks out over the living room are located on either end. At the far end of the yard, a shed to hold a laundry room rounds out the necessary program.

The envelope is improved to provide the thermal performance of a contemporary home. The roof, façades and new floor are all insulated. The party walls are also insulated in the bedrooms but are left exposed across the rest of the ground floor to avoid problems with moisture. The polished exposed concrete floor will provide thermal inertia and increase comfort levels. The façades are treated with lime mortar. The new structure uses metal beams and OSB. We bring natural light into the entire house by opening skylights in the roof and installing a sliding glass door onto the garden. Roller blinds provide sun protection and are used as a pergola.

The constructive decisions help to define the interior design. The metal structure is painted blue and the OSB is left exposed. The exposed brick party walls and the structure of the original roof contrast with the new polished concrete floor on the ground floor and rubber linoleum paving on the first floor. The same wood from the mezzanine level is used for the other elements of the house: the staircase, the kitchen and the furniture.

There’s no place home... in a row house in the Vallès!Project: 105JON Renovation of a row house in the Vallès
Location: Vallès, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross floor area: 90 m²
Design date: 2019
Construction date: 2019-2020
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Collaborators: Sergi Ballester, architect; Maria Molins, quantity surveying; Marc Batlle, structural consulting.
Total primary energy consumption: 42.14 kWh/m² per year
Total CO2 emissions: 9.14 Kg CO2/m² per year
EPC rating: A
Photographs: © José Hevia


Español

Una pareja de Barcelona decide salir de la gran ciudad. Se dan cuenta de que una casa con patio en la capital está por encima de sus posibilidades. En el Vallès, encuentran la oportunidad de acotar el proyecto y diseñarlo a la medida de sus necesidades. Eligen casa. Es una construcción muy sencilla. Una casa entre medianeras, toda en planta baja.

La estrategia de este proyecto es clara: Se decide no aumentar el volumen construido y conservar la envolvente existente mejorando muy considerablemente sus prestaciones térmicas. Como se debe ampliar la superficie de la edificación para resolver las necesidades de la familia, se aprovecha la geometría de la cubierta, que tiene mucha altura en la cumbrera, para añadir una nueva planta-altillo. Con estas dos premisas, se consigue una vivienda compacta, muy eficiente en cuanto a la demanda energética y ajustada al programa y presupuesto de los clientes.

Esta distribución viene condicionada por la volumetría existente, con sólo dos fachadas de una planta. La zona de día, la habitación de los padres y su baño se ubican en planta baja. Las habitaciones de los niños, su baño y el estudio, en la planta-altillo. En planta baja, la altura reducida debajo del altillo recoge el baño y la cocina mientras que la habitación y la sala de estar gozan de doble altura. En planta primera, las habitaciones se concentran donde el techo es más alto. En ambos extremos, el baño y el estudio abierto, que comunica con la sala de estar. En el fondo del patio, un cobertizo con el lavadero acaba de satisfacer el programa necesario.

Se mejora la envolvente para que proporcione las prestaciones térmicas de una casa contemporánea. Se aíslan cubierta, fachadas y la nueva solera. Las medianeras también quedan aisladas en las habitaciones pero vistas en el resto de la planta baja para evitar problemas de capilaridad. La solera de hormigón pulido y visto, aportará inercia térmica y mejorará la sensación de confort. Las fachadas se revocan con mortero de cal. La nueva estructura del altillo se soluciona con vigas metálicas y tableros de madera de OSB. Se consigue llevar luz natural a toda la casa abriendo lucernarios en cubierta y con una balconera en el patio. La persiana alicantina hace de protección solar y de pérgola.

Estas decisiones constructivas sirven para definir el interiorismo. La estructura metálica se pinta de color azul y los tableros de OSB quedan vistos. Las medianeras de ladrillo visto y la estructura de la cubierta original contrastan con el nuevo pavimento de hormigón pulido en planta baja y con un linóleo de caucho en planta primera. El resto de elementos de la casa, la escalera, la cocina y los muebles, se solucionan con la misma madera del altillo.

¡No hay nada como las casas entre medianeras del Vallès!


Obra: 105JON Reforma de casa entre medianeras en el Vallès
Situación: Vallès, Barcelona
Fase: Obra terminada
Superficie total proyecto: 90m²
Año proyecto: 2019
Año construcción: 2019-2020
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Colaboradores: Sergi Ballester, arquitecto; Maria Molins, arquitecta técnica; Marc Batlle, consultor estructura.
Consumo energía primaria total: 42,14kWh/m²año
Emisiones CO2 totales: 9,14KgCO2/m²año
Calificación energética: A
Fotografías: ©José Hevia