Mark


100JOA Nova casa entre mitgeres a Mataró


100JOA Documentació ProjecteEns contracta una família de Mataró. Pactem, amb facilitat, una distribució on la zona de dia es situa en planta baixa: aparcament per un cotxe, bany de cortesia, estar i cuina-menjador. La zona de nit es situa a planta primera: habitació dels pares amb bany i vestidor, habitacions dels nens vinculades a la terrassa i a una zona polivalent que permet estudiar i jugar. La zona de treball (o teletreball) i estudi a planta segona, per tota la família, que dóna a una terrassa de grans dimensions.

Allò que ens fa estirar el fil del projecte són les dimensions de la parcel·la i el seu entorn. Disposem d’una casa entre mitgeres amb una bona amplada (concretament 5,25m) però la parcel·la té poca profunditat. Aquesta característica fa que el pati, una de les peces que dóna més qualitat a una casa d’aquest tipus, sigui massa petit. A més, dóna a un interior d’illa molt edificat.

L’objectiu de la distribució serà, més enllà d’organitzar correctament els espais, convertir aquest defecte de l’emplaçament en una virtut. Imaginem el pati com una habitació més de la casa sense sostre. Hi posem la barbacoa i un banc, i sofistiquem un mecanisme senzill de protecció solar per aconseguir tenir privacitat. El següent moviment situa la cuina-menjador donant al pati i, en conseqüència, l’estar queda a la part interior. Per corregir la posició de l’estar a la zona més fosca, dissenyem una escala de tres trams que permet que entri molta llum al centre de la casa, travessant totes tres plantes. Per treure el màxim partit d’aquesta escala-lluernari, els nuclis humits i d’emmagatzematge (banys, cuina, rebost, safareig i magatzem) es col·loquen enganxats al llarg d’una de les mitgeres. A totes les plantes es repeteix la franja de serveis, allargada i enganxada a la mateixa mitgera que la barbacoa i el banc. Cada planta pis (primera i segona) recula respecte la planta inferior per donar terrasses que compensin la mida del pati i l’alliberin d’edificació.

La casa es construeix amb murs de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes i revoltons de formigó. Els revoltons es deixen vistos i es pinten de color blanc. Volem que els sostres i les terrasses es vegin rugosos, basts i pesats. En canvi, l’escala ha de ser lleugera. Aquesta escala, la paret del nucli de serveis i els enrajolats són fins, necessiten un grau alt d’atenció al detall.

Pel que fa el balanç energètic de la casa, s’aïlla l’envoltant amb gruixos d’aïllament considerables i s’eviten ponts tèrmics. També s’incorpora ventilació mecànica amb recuperador de calor. Es treballa, malgrat no fer els assaigs i controls d’hermeticitat recomanables, el model de guanys i pèrdues per assolir demandes de calefacció i refrigeració que compleixin l’estàndard Passivhaus clàssic. L’aportació energètica es fa mitjançant aerotèrmia per aire a totes les plantes i s’afegeix un reforç per terra radiant a la planta baixa. Els dos sistemes es complementen donant un confort màxim als habitants de la casa.

Acabem el projecte agraïts de tenir bons clients. Comprovem que el Maresme i Mataró s’assemblen al Vallès i Sabadell. Canvieu els turons per les rieres, els boscos pel mar. Mantingueu les cases de cos i la bona gent.


Obra: 100JOA Obra nova de casa entre mitgeres a Mataró
Situació: Mataró, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 203m²
Any projecte: 2019
Any construcció: 2019-2020
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Jaume Floriach, arquitecte tècnic; Míriam Molina, consultora estructura.
Consum energia primària no renovable: 22,31kWh/m²any
Emissions CO2 totals: 3,78KgCO2/m²any
Demanda de calefacció: 11,79kWh/m²any
Demanda de refrigeració: 2,72kWh/m²any
Qualificació energètica: A
Fotografies: ©José Hevia


Reconeixement:English

We are hired by a family from Mataró. We easily agree on a layout with the day-use area on the ground floor: parking for one car, bathroom, living room and kitchen-dining room. Then the bedrooms are located on the first floor: the parents’ room with a bathroom and dressing room, the children’s rooms with access to a terrace, plus a multi-use area for study or play. The working area (or home office) and study are on the second floor, for the whole family, opening onto another large terrace.

The factors that drove the design were the size of the plot and its surroundings. The typology is a row house with an ample width (5.25 m, specifically) but the plot is not very deep. This means that the backyard, normally one of the highest quality spaces in a house of this kind, is quite small. Plus, it opens onto the interior of the block, which is densely built.

In addition to organizing the different spaces, the goal of the distribution will be to turn this disadvantage of the location into a strong point. We envision the courtyard as another room in the house, without a roof. We install a barbecue and a bench, and we rig up a simple sun protection mechanism to offer a little privacy. The next step is to situate the kitchen-dining room facing the courtyard and, as a result, the living room ends up in the interior. In response to the living room’s position in the darkest area, we design a staircase in three sections that lets a lot of light into the center of the house, across all three floors. To make the most out of this staircase-skylight, the wet areas and storage areas (bathrooms, kitchen, pantry, laundry room and storage room) are situated along one of the party walls. This section of services is repeated on each floor, running lengthwise against the same party wall as the barbecue and the bench. Each of the upper stories (first and second floor) pulls back from the one beneath it to provide a terrace that compensates for the limited size of the backyard and frees it from construction.

The house is built with load-bearing walls and floor structures built from concrete joists and infill running in a single direction. The structures are visible and painted white. We want the ceilings and terraces to look rough, coarse and heavy. The staircase, in contrast, should be light. This stair, the wall of the service core and the tiled areas are more refined; they require a high degree of attention to detail.

As for the energy balance of the house, the envelope is protected with thick insulation and thermal bridges are avoided. Mechanical ventilation is also incorporated, with heat recovery. Despite not undertaking official airtightness testing and controls, all efforts are made in the gain and loss models to meet heating and cooling requirements that meet the classic Passivhaus standard. Climate control operates with an air source heat pump that serves all floors, and supplemental radiant floor heating is added on the ground floor. The two systems work together to provide maximum comfort to the inhabitants of the house.

At the end of the project we are grateful for such good clients. We have discovered that the Maresme region and Mataró are similar to the Vallès and Sabadell. Switch out the hills for coastal streams, the woodlands for the sea. Keep the row houses and the good people.


Project: 100JOA New construction of a row house in Mataró
Location: Mataró, Barcelona
Phase: Finished construction
Gross floor area: 203 m²
Design date: 2019
Construction date: 2019-2020
Developer: Private
Architects: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Collaborators: Sergi Ballester, architect; Jaume Floriach, quantity surveying; Miriam Molina, structural consultant.
Primary non-renewable energy consumption: 22.31 kWh/m²/year
Total CO2 emissions: 3.78 KgCO2/m²/year
Heating demand: 11.79 kWh/m²/year
Cooling demand: 2.72 kWh/m²/year
EPC rating: A
Photographs: © José Hevia


Español

Nos contrata una familia de Mataró. Pactamos, con facilidad, una distribución donde la zona de día se ubica en planta baja: aparcamiento para un coche, aseo, estar y cocina-comedor. La zona de noche se ubica en planta primera: habitación para los padres con baño y vestidor, habitaciones de los hijos vinculadas a la terraza y una zona polivalente que permite estudiar y jugar. La zona de trabajo (o teletrabajo) y estudio en planta segunda, para toda la familia, que se abre a una terraza de grandes dimensiones.

Lo que convertimos en motivo de proyecto son las dimensiones de la parcela y su entorno. Disponemos de una casa entre medianeras con una buena anchura (concretamente 5,25m) pero la parcela tiene poca profundidad. Esta característica hace que el patio, una de las piezas que da mayor calidad a una casa de este tipo, sea demasiado pequeño. Además, da a un interior de manzana muy edificado.

El objetivo de la distribución será, más allá de organizar correctamente los espacios, convertir ese defecto del emplazamiento en una virtud. Imaginamos el patio como una habitación más de la casa sin techo. En él, ponemos la barbacoa y un banco, y sofisticamos un mecanismo sencillo de protección solar para conseguir tener privacidad. El siguiente movimiento sitúa la cocina-comedor mirando al patio, dejando el estar en la parte interior. Para corregir la posición del estar en la zona más oscura, diseñamos una escalera de tres tramos que permite que entre mucha luz en el centro de la casa, atravesando las tres plantas. Para sacar el máximo partido de esta escalera-lucernario, los núcleos húmedos y de almacenamiento (baños, cocina, despensa, lavadero y almacén) se colocan pegados a lo largo de una de las medianeras. En todas las plantas se repite esta franja de servicios, alargada y pegada a la misma medianera que la barbacoa y el banco. Cada planta piso (primera y segunda) retrocede respecto a la planta inferior para conseguir terrazas que compensen el tamaño del patio y lo liberen de edificación.

La casa se construye con muros de carga y forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas de hormigón. Las bovedillas se dejan vistas y se pintan de color blanco. Queremos que los techos y las terrazas se vean rugosos, bastos y pesados. En cambio, la escalera debe ser ligera. Esta escalera, la pared dell núcleo de servicios y los alicatados son finos, necesitan un alto grado de atención al detalle.

En cuanto al balance energético de la casa, se aísla la envolvente con gruesos de aislamiento considerables y se evitan puentes térmicos. También se incorpora un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor. Se trabaja, a pesar de no realizar los ensayos y controles de hermeticidad recomendables, el modelo de ganancias y pérdidas para alcanzar demandas de calefacción y refrigeración que cumplan el estándar Passivhaus clásico. La aportación energética se realiza mediante aerotermia por aire en todas las plantas y se añade un refuerzo por suelo radiante en la planta baja. Ambos sistemas se complementan dando un confort máximo a los habitantes de la casa.

Acabamos el proyecto agradecidos de tener buenos clientes. Comprobamos que el Maresme y Mataró se asemejan al Vallès y Sabadell. Cambiad las colinas por las rieras, los bosques por el mar. Mantened las casas entre medianeras y la buena gente.Obra: 100JOA Obra nueva de casa entre medianeras en Mataró
Situación: Mataró, Barcelona
Fase: Obra terminada
Superficie total proyecto: 203m²
Año proyecto: 2019
Año construcción: 2019-2020
Promotor: Privado
Arquitectos: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Colaboradores: Sergi Ballester, arquitecto; Jaume Floriach, arquitecto técnico; Miriam Molina, consultora estructura.
Consumo energía primaria no renovable: 22,31kWh/m²año
Emisiones CO2 totales: 3,78KgCO2/m²año
Demanda de calefacción: 11,79kWh/m²año
Demanda de refrigeración: 2,72kWh/m²año
Calificación energética: A
Fotografías: ©José Hevia